مشروح خبر یا مطلب:

دکترا: طراحی و مدلسازی شاخص استرس مالی (FSI) برای نظام مالی ایران

دکترا: طراحی و مدلسازی شاخص استرس مالی (FSI) برای نظام مالی ایران


 

 

 

 

عنوان رساله/پایان نامه

طراحی و مدلسازی شاخص استرس مالی (FSI) برای نظام مالی ایران 

نام دانشجو

اکبر قنبری

مقطع تحصیلی

دکتری

رشته تحصیلی

مدیریت مالی

استاد راهنمای اول

دکتر سعید فلاح‌پور

استاد راهنمای دوم

 

استاد راهنمای سوم

 

استاد مشاور اول

دکتر سعید شیرکوند

استاد مشاور دوم

دکتر محمد حسین پورکاظمی

استاد مشاور سوم

 

استاد داور اول

دکتر رضا تهرانی

استاد داور دوم

دکتر محمد اسماعیل فدائی نژاد

استاد داور سوم

دکتر محمدرضا تقی‌زاده یزدی

استاد داور چهارم

دکتر  رضا عیوض‌لو

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

یک‌شنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

 ۱۴/۰۷/۱۳۹۸

ساعت دفاع

۱۶:۰۰

مکان (ساختمان و کلاس)

ساحتمان امام رضا (ع)- اتاق ۴۲۰

چکیده رساله/پایان‌نامه

توسعه ابزارهای مالی در کشور در سال‌های اخیر در هم‌تنیدگی و نیز عمق و وابستگی اجزاء آن به یکدیگر را بیش از گذشته نموده است. بنابراین رشد و توسعه سریع بازارها و ابزارهای مالی در ایران لزوم توجه به  مقررات و سیاستهای احتیاطی کلان را در این نظام آشکار می‌سازد و طراحی شاخصی که بتواند معیاری از سنجش سلامت و ثبات مالی در کشور باشد و  با بهرهگیری از آن مخاطرات آتی نظام مالی را پیش‌بینی نمود، ضروری به نظر می‌رسد. شاخص استرس مالی (FSI) شاخصی ترکیبی است که شاخص‌های استرس در چندین بازار را در یک مقیاس واحد فشرده و بیان می‌نماید. استفاده از شاخص FSI اخیراً یک روش مرسوم در توصیف استرس‌های وسیعی سیستمی در بازارهای مالی شده و هدف کلی استفاده از آن، اندازهگیری وضعیت کنونی عدم ثبات و ترکیب و بیان آن وضعیت عدم ثبات مالی در یک عدد واحد است. این رساله در راستای توسعه ادبیات مرتبط با شاخصهای عدم ثبات همزمان یا «استرس» در نظام مالی ایران با رویکردهای جدید محاسبه آن ارائه می‌گردد. رساله شامل سه بخش اصلی می‌باشد، بخش اول مربوط به طراحی شاخص استرس ویژه نظام مالی ایران با بهرهگیری از شاخص‌های مختلفی که در کشورهای زیادی استفاده شده است، می‌باشد. با توجه به ویژگی‌های خاص و اجزای مختلف نظام مالی ایران، شاخص استرس مالی با ساختارهای ارائه شده در ادبیات تفاوتهایی دارد. شاخص استرس مالی ایران با ترکیب مقیاسهای استرس از پنج  بازار مهم مالی شامل، بازار سهام، بازار اوراق بدهی، بخش بانکی، صندوقهای سرمایه گذاری و نرخ ارز ساخته شده است. در ساخت این شاخص  از روش نوین ساخت شاخص ترکیبی با بهرهگیری از مدل‌های Copula-GARCH استفاده گردیده است. در بخش دوم رساله با معیار قرار دادن داده‌های کلان اقتصادی (تولیدات صنعتی کشور و GDP) به بررسی اثر تغییرات شاخص استرس مالی بر بخش واقعی اقتصاد ایران پرداخته شده است. اما بخش سوم رساله نیز، به ارزیابی عملکرد شاخص طراحی شده در تبیین تغییرات بخش واقعی اقتصاد با دیگر روش متداول ساخت شاخص می‌پردازد. لازم به ذکر است که این شاخص با مشخص کردن حد آستانه استرس مالی، سیگنال هشدار  سریعی نیز در نظام مالی کشور ارائه می‌نماید.

 

 

آدرس کوتاه :