مشروح خبر یا مطلب:

دکترا: طراحی مدل هوشمندی رقابتی با بهره گیری از قابلیت های شبکه های اجتماعی در صنعت ماءالشعیر ایران

دکترا: طراحی مدل هوشمندی رقابتی با بهره گیری از قابلیت های شبکه های اجتماعی در صنعت ماءالشعیر ایران


عنوان رساله/پایان نامه

طراحی مدل هوشمندی رقابتی با بهره گیری از قابلیت های شبکه های اجتماعی در صنعت ماءالشعیر ایران

نام دانشجو

معین غریبی

مقطع تحصیلی

دکتری

رشته تحصیلی

مدیریت بازاریابی

استاد راهنمای اول

دکتر محمد حقیقی

استاد مشاور اول

دکتر هاشم آقازاده

استاد مشاور دوم

دکتر سید حمید خداداد حسینی

استاد داور اول

دکتر محمد رحیم اسفیدانی

استاد داور دوم

دکتر سعید روحانی

استاد داور سوم

دکتر میراحمد امیرشاهی

استاد داور چهارم

دکتر وحید ناصحی فر

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

یکشنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

10/09/1398

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

15

مکان (ساختمان و کلاس)

ساختمام امام رضا (ع)- اتاق 420

چکیده رساله/پایان‌نامه

چکیده

در پژوهش‌های انجام شده در سال‌های اخیر حوزۀ بازاریابی تمایل فزایندهای به انجام این پژوهشها در بستر شبکههای اجتماعی دیده میشود. هدف پژوهش حاضر، شناسایی ابعاد هوشمندی رقابتی و طراحی مدلی برای سازۀ مذکور با بهره گیری از یک پژوهش توصیفی و کاربردی در صنعت ماءالشعیر است. روششناسی مورد استفاده در این پژوهش روش-شناسی آمیخته (کیفی-کمّی) است. روش کیفی مورد استفاده در این پژوهش، روش شبکه نگاری است که به نوعی از مردم‌نگاری با استفاده از ظرفیت‌های بالای اینترنت و شبکه‌های رو به رشد اجتماعی می باشد که برای دریافت مستقیم نظر مشتریان و شناخت دیدگاههای آنان، برای سازمان بسیار ارزنده است و با وجود مورد توجّه قرار گرفتن این حوزه، در این زمینه پژوهشهای زیادی انجام نشده است. در بخش کمّی نیز روش تحلیل عاملی اکتشافی انجام شده است.گردآوری داده¬ها در بخش کیفی ازطریق شبکۀ اجتماعی اینستاگرام انجام شده است و گردآوری داده¬های کمّی از طریق دو پرسشنامه (خبرگان/ مدیران و کارشناسان) صورت گرفته است. مدل کمّی توسط نظرات خبرگان دانشگاهی مسلط به موضوع (با استفاده از نتایج حاصل از 12 پرسشنامه تکمیل شده) مورد ارزیابی و نهایتاً تأیید قرار گرفت. هم چنین جهت سنجش مدل در صنعت جامعه متشکل از کلیّۀ مدیران و کارشناسان شرکت¬های تولید کنندۀ ماءالشعیر در ایران به تعداد 800 نفر می باشد و جمعاً 278 پرسشنامه کامل از چهار شرکت جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفت.

بخش کیفی پژوهش

عنوان رساله/پایان نامه

طراحی مدل هوشمندی رقابتی با بهره گیری از قابلیت های شبکه های اجتماعی در صنعت ماءالشعیر ایران

نام دانشجو

معین غریبی

مقطع تحصیلی

دکتری

رشته تحصیلی

مدیریت بازاریابی

استاد راهنمای اول

دکتر محمد حقیقی

استاد مشاور اول

دکتر هاشم آقازاده

استاد مشاور دوم

دکتر سید حمید خداداد حسینی

استاد داور اول

دکتر محمد رحیم اسفیدانی

استاد داور دوم

دکتر سعید روحانی

استاد داور سوم

دکتر میراحمد امیرشاهی

استاد داور چهارم

دکتر وحید ناصحی فر

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

یکشنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

10/09/1398

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

15

مکان (ساختمان و کلاس)

ساختمام امام رضا (ع)- اتاق 420

چکیده رساله/پایان‌نامه

چکیده

در پژوهش‌های انجام شده در سال‌های اخیر حوزۀ بازاریابی تمایل فزایندهای به انجام این پژوهشها در بستر شبکههای اجتماعی دیده میشود. هدف پژوهش حاضر، شناسایی ابعاد هوشمندی رقابتی و طراحی مدلی برای سازۀ مذکور با بهره گیری از یک پژوهش توصیفی و کاربردی در صنعت ماءالشعیر است. روششناسی مورد استفاده در این پژوهش روش-شناسی آمیخته (کیفی-کمّی) است. روش کیفی مورد استفاده در این پژوهش، روش شبکه نگاری است که به نوعی از مردم‌نگاری با استفاده از ظرفیت‌های بالای اینترنت و شبکه‌های رو به رشد اجتماعی می باشد که برای دریافت مستقیم نظر مشتریان و شناخت دیدگاههای آنان، برای سازمان بسیار ارزنده است و با وجود مورد توجّه قرار گرفتن این حوزه، در این زمینه پژوهشهای زیادی انجام نشده است. در بخش کمّی نیز روش تحلیل عاملی اکتشافی انجام شده است.گردآوری داده¬ها در بخش کیفی ازطریق شبکۀ اجتماعی اینستاگرام انجام شده است و گردآوری داده¬های کمّی از طریق دو پرسشنامه (خبرگان/ مدیران و کارشناسان) صورت گرفته است. مدل کمّی توسط نظرات خبرگان دانشگاهی مسلط به موضوع (با استفاده از نتایج حاصل از 12 پرسشنامه تکمیل شده) مورد ارزیابی و نهایتاً تأیید قرار گرفت. هم چنین جهت سنجش مدل در صنعت جامعه متشکل از کلیّۀ مدیران و کارشناسان شرکت¬های تولید کنندۀ ماءالشعیر در ایران به تعداد 800 نفر می باشد و جمعاً 278 پرسشنامه کامل از چهار شرکت جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفت.

بخش کیفی پژوهش حاضر ضمن بررسی نظر کاربران شبکۀ‌ اجتماعی اینستاگرام در ذیل مطالب منتشر شده در صفحات مربوط به شرکت‌ها و برندهای فعال در صنعت ماءالشعیر ایران نسبت به تحلیل این نظرات و استخراج ابعاد هوشمندی رقابتی شامل هوشمندی بازاریابی، هوشمندی رقبا، هوشمندی تکنولوژیک، هوشمندی اجتماعی و زیست محیطی و هوشمندی سیاسی و قانونی اقدام نموده و سپس به مقایسۀ نتایج مشابه و غیر مشابه پژوهش حاضر با سایر پژوهش ها پرداخته است. هم چنین ابعاد هوشمندی رقابتی در چهار شرکت بزرگ تولید کننده ماءالشعیر مورد سنجش قرار گرفته و از حیث وضعیت این ابعاد رتبه بندی شدند..شرکت های فعال در صنعت ماءالشعیر جهت تقویت رقابت پذیری خود نیازمند حضور فعالانه در فضای مجازی، تدوین و اجرای استراتژی های بازاریابی دیجیتال و بهره گیری از متخصصان حوزۀ شبکه های اجتماعی هستند که در این راستا پژوهش حاضر رهنمودهایی را برای شرکت‌های فعال در این صنعت بیان کرده است. از این رو این پژوهش هم از دیدگاه نظری و هم از نقطه نظر کاربردی برای پژوهشگران این حوزه و فعّالان صنعت سودمند است.

 حاضر ضمن بررسی نظر کاربران شبکۀ‌ اجتماعی اینستاگرام در ذیل مطالب منتشر شده در صفحات مربوط به شرکت‌ها و برندهای فعال در صنعت ماءالشعیر ایران نسبت به تحلیل این نظرات و استخراج ابعاد هوشمندی رقابتی شامل هوشمندی بازاریابی، هوشمندی رقبا، هوشمندی تکنولوژیک، هوشمندی اجتماعی و زیست محیطی و هوشمندی سیاسی و قانونی اقدام نموده و سپس به مقایسۀ نتایج مشابه و غیر مشابه پژوهش حاضر با سایر پژوهش ها پرداخته است. هم چنین ابعاد هوشمندی رقابتی در چهار شرکت بزرگ تولید کننده ماءالشعیر مورد سنجش قرار گرفته و از حیث وضعیت این ابعاد رتبه بندی شدند..شرکت های فعال در صنعت ماءالشعیر جهت تقویت رقابت پذیری خود نیازمند حضور فعالانه در فضای مجازی، تدوین و اجرای استراتژی های بازاریابی دیجیتال و بهره گیری از متخصصان حوزۀ شبکه های اجتماعی هستند که در این راستا پژوهش حاضر رهنمودهایی را برای شرکت‌های فعال در این صنعت بیان کرده است. از این رو این پژوهش هم از دیدگاه نظری و هم از نقطه نظر کاربردی برای پژوهشگران این حوزه و فعّالان صنعت سودمند است.

 

آدرس کوتاه :