مشروح خبر یا مطلب:

دکترا: طراحی مدل مفهمومی حفاظت دیجیتال در ایران

دکترا: طراحی مدل مفهمومی حفاظت دیجیتال در ایران


عنوان رساله/پایان نامه

طراحی مدل مفهمومی حفاظت دیجیتال در  ایران

نام دانشجو

علی شعبانی

مقطع تحصیلی

دکتری

رشته تحصیلی

مدیریت اطلاعات

استاد راهنمای اول

دکتر فاطمه فهیم نیا

استاد راهنمای دوم

دکتر نادر نقشینه

استاد راهنمای سوم

 

استاد مشاور اول

دکتر علی اصغر پورعزت

استاد مشاور دوم

دکتر محمد رضا اسمعیلی گیوی

استاد مشاور سوم

 

استاد داور اول

دکتر مریم صرف زاده

استاد داور دوم

دکتر محمد رضا وصفی

 

استاد داور سوم

دکتر فاطمه  زندیان

استاد داور چهارم

دکتر فاطمه شیخ شعاعی

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

 

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

03/07/1398

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

13:15

مکان (ساختمان و کلاس)

 

چکیده رساله/پایان‌نامه

چکیده

با توجه به ماهیت فناوری‌های ذخیره‌سازی و همچنین ماهیت فناپذیری و زودگذر بودن فناوری، حفاظت دیجیتال به عنوان سیاست‌ها، راهبردها و فعالیت‌هایی که دسترسی به محتوای با کیفیت و باارزش را در طول زمان و صرف نظر از چالش‌های کهنگی و پیشرفت فناوری تضمین می‌کند، اجتناب ناپذیر به‏نظر می‌رسد. اگر چه راهبردهای متفاوتی برای حفاظت دیجیتال وجود دارد و هرکدام از آن‌ها با موقعیت‌ها، شرایط و محیط‌های خاصی تناسب دارند، ابعاد و ویژگی‌های مشترکی بر حفاظت دیجیتال مترتب است که تضمین کننده اثربخشی آن هستند. ازاین‌رو هدف پژوهش حاضر شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های حفاظت دیجیتال کشف روابط بین آن‌ها با استفاده از طراحی شی‏گرا بود. برای نیل به این منظور از روش فراترکیب شد. با اتخاد گام‌های روش فراترکیب درنهایت تعداد 21 مقاله طی سال‌های 2000-2019 استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تجزیه تحلیل نتایج در این مرحله منجر به استخراج 5 مقوله اصلی، 17 مقوله فرعی و 91 مفهوم به شرح پیش رو شد؛ 1) شی حفاظت شامل: جریان بیت، بازنمون بیت، بازنمایی 2) محیط حفاظت شامل: سخت افزار، نرم‏افزار، جامعه، قوانین 3) الزامات حفاظت شامل، ذخیره‌سازی، فراهم‏آوری، خط‏مشی، زیرساخت، 4) اقدامات حفاظت، شامل بروزسانی نرم‏افزار، مقابله با تخریب، پشتیبانی، 5) مدیریت حفاظت شامل، پروژه، منابع انسانی، ریسک. اعتبار مدل به دست آمده با استفاده از نظرات از خبرگان تأیید شد. در مرحله بعد برای پیاده‏سازی مدل از زبان طراحی شی‏گرا و یو. ام . ال استفاده شد. همچنین، با توجه به متون و استانداردهای موجود کلاس، زیر کلاس‏ها و روابط بین موجودیت‏ها گسترش یافت. در نهایت مدل مفهومی پژوهش با استفاده از روابط موجود استخراج شد.

واژگان کلیدی: حفاظت دیجیتال، محیط دیجیتال، الزامات دیجیتال، مدل حفاظت دیجیتال

 

 

آدرس کوتاه :