مشروح خبر یا مطلب:

دکترا: طراحی مدل توسعه سرمایه‌‌ها بر اساس رویکرد قابلیت؛ مورد پژوهش: سرمایه انسانی

دکترا: طراحی مدل توسعه سرمایه‌‌ها بر اساس رویکرد قابلیت؛ مورد پژوهش: سرمایه انسانی


 

 

 

 

عنوان رساله/پایان نامه

طراحی مدل توسعه سرمایه‌‌ها بر اساس رویکرد قابلیت؛ مورد پژوهش: سرمایه انسانی

نام دانشجو

 عابد عابدی جعفری

مقطع تحصیلی

دکتری

رشته تحصیلی

مدیریت توسعه

استاد راهنمای اول

دکتر مجتبی امیری

استاد راهنمای دوم

 

استاد راهنمای سوم

 

استاد مشاور اول

دکتر وحید محمودی

استاد مشاور دوم

دکتر منوچهری

استاد مشاور سوم

 

استاد داور اول

دکتر رحمت‌ا... قلی‌پور

استاد داور دوم

دکتر غلامرضا طالقانی

استاد داور سوم

دکتر شهرزاد نیری

استاد داور چهارم

دکتر عزت‌ا... عباسیان

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

یکشنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

14/07/1397

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

16

مکان (ساختمان و کلاس)

ساختمان امام رضا کلاس 301

چکیده رساله/پایان‌نامه

استفاده از استعاره سرمایه برای توضیح ابعاد مختلف منابع توسعه، دارای سابقه طولانی در پارادایم غالب توسعه، یعنی پارادایم نئوکلاسیک است. در بین این سرمایه‌ها، سرمایه انسانی یکی از شناخته شده‌ترین سرمایه‌ها و دارای سهم زیادی از سبد سرمایه‌های ملی است. این سرمایه به واسطه اهمیت انسان در رویکرد قابلیت نیز دارای اهمیت است و صاحبنظران این رویکرد در قیاس با سایر سرمایه‌ها بیشتر به آن پرداخته‌اند.

این پژوهش با عنوان «طراحی مدل توسعه سرمایه‌ها بر اساس رویکرد قابلیت؛ مورد پژوهش: سرمایه انسانی»  با استفاده از ظرفیت تئوری سرمایه و درنظر گرفتن تفاوت‌های دو پارادایم نئوکلاسیک و قابلیت، مدل مفهومی «سرمایه با رویکرد قابلیت» را به عنوان ابزاری برای مدیریت توسعه معرفی کرده است و با استفاده از آن به این سوال اصلی پاسخ می‌دهد که «اجزا و روابط سرمایه انسانی در رویکرد قابلیت چگونه است؟»

مدل «سرمایه انسانی با رویکرد قابلیت» با استفاده از روش فراترکیب، بر اساس مطالعات موجود در حوزه آموزش و سلامت با رویکرد قابلیت، برای ایجاد دو مدل «سرمایه سلامت با رویکرد قابلیت» و «سرمایه یادگیری با رویکرد قابلیت» مورد استفاده قرار گرفته است.

روش مورد استفاده در این تحقیق، روش فراترکیب است که با استفاده از مطالعات کیفی در رویکرد قابلیت با موضوع آموزش و سلامت به عنوان اجزای اصلی سرمایه انسانی انجام شده است. سنتز نتایج مطالعات گذشته و ایجاد تئوری جدید قابلیت اصلی روش فراترکیب می‌باشد که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است.

 

آدرس کوتاه :