مشروح خبر یا مطلب:

دکترا: تبیین تمایلات رفتاری موثر بر گرارشگری مالی متقلبانه

دکترا: تبیین تمایلات رفتاری موثر بر گرارشگری مالی متقلبانه


عنوان رساله/پایان نامه

 تبیین تمایلات رفتاری موثر بر گرارشگری مالی متقلبانه

نام دانشجو

فرزاد حاجی عظیمی

مقطع تحصیلی

دکتری

رشته تحصیلی

حسابداری

استاد راهنمای اول

دکتر کرمی

استاد راهنمای دوم

 

استاد راهنمای سوم

 

استاد مشاور اول

دکتر مرادی

استاد مشاور دوم

دکتر صفار زاده

استاد مشاور سوم

 

استاد داور اول

دکتر مهرانی

استاد داور دوم

دکتر تحریری

استاد داور سوم

دکتر مشایخی

استاد داور چهارم

دکتر رضازاده

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

شنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

30/6/1398

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

12:00

مکان (ساختمان و کلاس)

420 امام رضا

چکیده رساله/پایان‌نامه

باوجود مطالعات صورت گرفته در زمینه گزارشگری مالی متقلبانه، بررسی باور ها و تمایلات موثربر این رفتار ارائه نشده است. این پژوهش با توجه به رویکردهای حسابداری رفتاری و با استفاده از تئوری های روان شناسی اجتماعی به دنبال شناخت عوامل مؤثر بر تمایل به گزارشگری مالی متقلبانه در شرکت های بورسی بوده و با  بررسی باورها، مفاهیم و زمینه‌های انگیزشی و یا بازدارنده، این تمایلات را توضیح می دهد. به این منظور در گام اول با استفاده از روش تحلیل محتوای ادبیات، باورهای رفتاری، ذهنی، کنترلی و عوامل زمینه ای استخراج شده و در گام دوم با استفاده از روش دلفی و بهره گیری از نظر خبرگان این حوزه، ساختار نهایی ارائه گردیده است. نتایج این پژوهش نشان می دهدکه وجود  باور های رفتاری، کنترلی و هنجاری در کنار عوامل زمینه ای، در نگرش به رفتار، کنترل رفتاری ادراک شده ، نگرش پولی، تعهد اخلاقی و  هنجارهای ذهنی شرکت های بورسی متقلب در حوزه گزارشگری مالی موثر اند.

 

 

آدرس کوتاه :