مشروح خبر یا مطلب:

دکترا: بررسی تاثیر استانداردهای حسابداری مبتنی بر قواعد و مبتنی بر اصول بر مدیریت سود

دکترا: بررسی تاثیر استانداردهای حسابداری مبتنی بر قواعد و مبتنی بر اصول بر مدیریت سود


عنوان رساله/پایان نامه

بررسی تاثیر استانداردهای حسابداری مبتنی بر قواعد و مبتنی بر اصول بر مدیریت سود

نام دانشجو

فرشاد محمدپور

مقطع تحصیلی

دکتری

رشته تحصیلی

حسابداری

استاد راهنمای اول

دکتر بیتا مشایخی

استاد راهنمای دوم

 

استاد راهنمای سوم

 

استاد مشاور اول

دکتر غلامرضا کرمی

استاد مشاور دوم

دکتر محمدحسین قائمی

استاد مشاور سوم

 

استاد داور اول

دکتر ساسان مهرانی

استاد داور دوم

دکتر رضوان حجازی

استاد داور سوم

دکتر محمد مرادی

استاد داور چهارم

دکتر غلامرضا کردستانی

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

شنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

30/06/1398

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

08:00

مکان (ساختمان و کلاس)

ساختمان شمالی – کلاس شماره 5

چکیده رساله/پایان‌نامه

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی این موضوع است که مبنای استانداردگذاری چگونه می تواند بر تصمیمات مدیریت سودی مدیران اثر گذارد. به عبارت دیگر اگر شرایطی را در نظر بگیریم که مدیر به دنبال اعمال مدیریت سود است، بررسی این موضوع می تواند بسیار حائز اهمیت باشد که مدیر چه شیوه ای را در شرایط گوناگون برای اعمال مدیریت سود انتخاب می نماید. با توجه به اینکه محیط قانونی و بطور خاص استانداردگذاری کشورها متاثر از چگونگی تاکید بر اصول و قواعد است. لذا، بررسی این امر که در محیط های متفاوت استانداردگذاری(استانداردگذاری مبتنی بر قواعد و استانداردگذاری مبتنی بر اصول) رفتار مدیریت جهت اعمال مدیریت سود تا چه اندازه دستخوش تغییر شده و به چه سمتی میل می کند هدف اصلی تحقیق حاضر می باشد.

 

آدرس کوتاه :