مشروح خبر یا مطلب:

دکترا- آینده پژوهی: طراحی الگوی آینده پژوهانه پیش ارزشیابی خط مشی های کلان جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر SSM(بسته سیاستی منتخب)

دکترا- آینده پژوهی: طراحی الگوی آینده پژوهانه پیش ارزشیابی خط مشی های کلان جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر SSM(بسته سیاستی منتخب)


 

 

 

 

عنوان رساله/پایان نامه

طراحی الگوی آینده پژوهانه پیش ارزشیابی خط مشی های کلان جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر SSM(بسته سیاستی منتخب)

نام دانشجو

حسن بیک محمدلو

مقطع تحصیلی

دکتری

رشته تحصیلی

آینده پژوهی

استاد راهنمای اول

دکتر اسمعیلی گیوی

استاد مشاور اول

دکتر طاهری عطار

استاد مشاور دوم

دکتر گودرزی

استاد داور اول

دکتر دانایی فرد

استاد داور دوم

دکتر خداداد حسینی

استاد داور سوم

دکتر حسین زاده

استاد داور چهارم

دکتر مختاریان پور

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

یکشنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

5/12/1397

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

12:45

مکان (ساختمان و کلاس)

الغدیر کلاس 32

چکیده رساله/پایان‌نامه

عدم درک صحیح و هوشمندانه از جوانب یک خط‌مشی در عرصه خط‌مشی گذاری کلان، نارسایی های بزرگی را ایجاد می نماید که باعث شکست خط‌مشی‌ها و عدم دستیابی به اهداف را نتیجه می دهد. از آن جایی که خط‌مشی گذاری­های کلان در کشورهای در حال توسعه هنوز بدون توجه کافی به الزامات آن انجام می­گیرد، بررسی و ارزشیابی خط‌مشی‌های کلان کشور بسیار حائز اهمیت است. به این ترتیب و بطور مشخص، پیش‌ارزشیابی این خط‌مشی‌ها می تواند موجب بهبود خط‌مشی‌های کلان نظام در آینده شود.

این پژوهش باتوجه به عدم وجود الگویی مناسب برای پیش‌ارزشیابی خط‌مشی‌های کلان کشور،با استفاده از چارچوب روش شناسی سیستم های نرم، ابتدا با روش فراترکیب الگویی اولیه را فراهم نموده، سپس با ابزار تحلیل محتوا از طریق مصاحبه الگوی نهایی را تدوین نموده است. به منظور اعتبار سنجی الگو، از ابزار کاپا و کندال بهره گرفته و نهایتاً الگو در یک بسته سیاستی منتخب مورد بحث قرار گرفته است. الگو پیش‌ارزشیابی، شامل مولفه های اصلی محتوای خط‌مشی، الزامات اجرا و الزامات نظارت و آثار خط‌مشی بوده و سیاستهای کلی خانواده در بستر این مولفه ها بررسی شده است.

 

 

آدرس کوتاه :