مشروح خبر یا مطلب:

دکترا: ارائه الگوی ارزیابی مهارت­های مدیریت سبد اوراق بهادار در صندوق‎های سرمایه‌ گذاری‌ مشترک بازار سرمایه ایران

دکترا: ارائه الگوی ارزیابی مهارت­های مدیریت سبد اوراق بهادار در صندوق‎های سرمایه‌ گذاری‌ مشترک بازار سرمایه ایران


 

 

عنوان رساله/پایان نامه

ارائه الگوی ارزیابی مهارت­های مدیریت سبد اوراق بهادار در صندوقهای سرمایه­گذاری مشترک  بازار سرمایه ایران

 

نام دانشجو

بهرنگ اسدی قره‎جلو

مقطع تحصیلی

دکتری

رشته تحصیلی

مالی- مهندسی مالی

استاد راهنمای اول

دکتر حسین عبده تبریزی

استاد راهنمای دوم

 

استاد راهنمای سوم

 

استاد مشاور اول

دکتر شاپور محمدی

استاد مشاور دوم

دکتر غلامحسین اسدی

استاد مشاور سوم

 

استاد داور اول

دکتر رضا تهرانی

استاد داور دوم

دکتر محمد اسماعیل فدائی نژاد

استاد داور سوم

 

استاد داور چهارم

 

روز دفاع

شنبه

تاریخ دفاع

09/09/1397

ساعت دفاع

08:00

مکان (ساختمان و کلاس)

ساختمان امام رضا- کلاس 301

چکیده رساله/پایان‌نامه

ارزیابی عملکرد مدیریت سبد اوراق بهادار و مهارت­های مدیریت صندوق­های سرمایه­گذاری، تحت شرایط مختلف زمانی، در بازار مالی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. از مهمترین مطالعات انجام شده جهت بررسی مهارت­های مدیریت فعال صندوق­های سرمایه­گذاری، مدل­های مبتنی بر قیمت­گذاری دارایی سرمایه­ای و مدل­های مبتنی بر سبد اوراق بهادار نگهداری شده می­باشند که به ارزیابی مهارت موقعیت‎سنجی بازار و اوراقگزینی مدیریت  صندوق­های سرمایه­گذاری می­پردازند. در این تحقیق به بررسی عملکرد مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری مشترک بازار سرمایه ایران طی دوره زمانی 1393تا 1396 پرداخته شده است. در این پژوهش با استفاده از تلفیق مدل­های مبتنی بر قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای که شامل مدل­های موقعیتسنجی بازار و اوراق­گزینی ترینور- مازوی و هنریکسون- مرتون می­باشند، با مدل سه عاملی فاما- فرنچ  عملکرد مدیریت صندوق­های سرمایه­گذاری منتخب و عملکرد مجموع صندوق­ها در قالب مدل داده های سری زمانی و پانل، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج برآورد مدلها به طور کلی نشان داد که نمی­توان در مورد معناداری عامل­های در نظر گرفته شده ادعایی نمود و نوعی نااطمینانی در تصریح مدل بر اساس ادبیات حاضر وجود دارد. در نهایت با استفاده از رویکرد مدل میانگینگیری بیزینی(BMA) با لحاظ نمودن مهارت­های موقعیتسنجی بازار و اوراقگزینی ارائه شده توسط کاسپرزیک و آلدا مدل‎های متعددی متشکل از متغیرهای مورد استفاده تصریح و برآورد گردید. نتایج برآورد مدل بهینه نشان داد که صرف ریسک بازار و موقعیتسنجی احتمال پسین بالایی را به خود اختصاص داده است.

 

 

آدرس کوتاه :