مشروح خبر یا مطلب:

دعوت به شرکت در دوره های مجازی کوتاه مدت از سوی دولت کشور فیلیپین

دعوت به شرکت در دوره های مجازی کوتاه مدت از سوی دولت کشور فیلیپین


متن ارسالی و فایلهای ضمیمه شده اداره کل آموزش دانشگاه تهران به شرح ذیل به اطلاع دانشجویان گرامی رسانیده می‌شود:

 

        احتراماً به پیوست نامه شماره 42/1/45490 مورخ 1399/06/05 سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص شرکت در دوره های مجازی کوتاه مدت از سوی دولت کشور فیلیپین ، جهت استحضار و دستور اقدام مقتضی ارسال می گردد.

دانلود فایل یک

دانلود فایل دو

 

 

آدرس کوتاه :