مشروح خبر یا مطلب:

درخشیده_ راحله

درخشیده_ راحله


{name=name, data=راحله, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  درخشیده
 نام:  راحله
 سمت:  کارشناس کتابخانه
 تحصیلات:  لیسانس
 تلفن:  61117679
 ایمیل:  r-derakhshideh@ut.ac.ir
 اتاق:  کتابخانه- طبقه بالا- بخش مرجع
آدرس کوتاه :