مشروح خبر یا مطلب:

دانشجویان ذکور جدید الورود (1399) متقاضی معافیت تحصیلی

دانشجویان ذکور جدید الورود (1399) متقاضی معافیت تحصیلی


دانشجویان ذکور ورودی 1399 متقاضی معافیت تحصیلی،

لازم است با مراجعه به سایت epolice.ir مشخصات و درخواست خود را  ثبت نمایند.

 

 

 

آدرس کوتاه :