مشروح خبر یا مطلب:

خزائی- امید رضا

خزائی- امید رضا


{name=name, data=امید رضا, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  خزائی
 نام:  امید رضا
 سمت:  کارشناس کارپردازی
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117691
 ایمیل:  khazaie@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه همکف
آدرس کوتاه :