حضور دانشکده مدیریت درجشنواره پژوهش و فناوری وزارت علوم در نمایشگاه بین المللی

حضور دانشکده مدیریت درجشنواره پژوهش و فناوری وزارت علوم در نمایشگاه بین المللی