مشروح خبر یا مطلب:

حسینی هاشم‌زاده- سید داوود

حسینی هاشم‌زاده- سید داوود


{name=name, data=سید داوود, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  حسینی هاشم‌زاده
 نام:  سید داوود
 سمت:  کارشناس پژوهش‌های کاربردی
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد- جامعه شناسی
 تلفن:  61117677
 ایمیل:  dhosseini@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان الغدیر- طبقه دوم- اتاق سرپرست مرکز
آدرس کوتاه :