مشروح خبر یا مطلب:

حبیب زاده- حبیب

حبیب زاده- حبیب


{name=name, data=حبیب, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  حبیب زاده
 نام:  حبیب
 سمت:  رایانه
 تحصیلات:  کارشناسی
 تلفن:  61117693
 ایمیل:  habibzadeh@ut.ac.ir
 اتاق:  الغدیر - روبروی سایت IT
$HTML_Text.getData()