مشروح خبر یا مطلب:

حاجی میرعبدالمجید- اکرم‌السادات

حاجی میرعبدالمجید- اکرم‌السادات


{name=name, data=اکرم السادات, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  حاجی میرعبدالمجید
 نام:  اکرم السادات
 سمت:  بازنشسته
 تحصیلات:  
 تلفن:  
 ایمیل:  mirabdolmajid@ut.ac.ir
 اتاق:  
آدرس کوتاه :