مشروح خبر یا مطلب:

جلسه پرسش و پاسخ به نودانشجویان 1399 برگزار شد

جلسه پرسش و پاسخ به نودانشجویان 1399 برگزار شد


در روز و ساعت اعلام شده (سه شنبه 27 آبان ماه 1399) جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان جدید الورود با مسؤولین اداره آموزش برگزار شد.

 

فیلم شماره یک: آقای آدوسی (رئیس اداره آموزش)

 

 

فیلم شماره دو: آقای مالکی (کارشناس مسؤول اداره آموزش)

 

 

فیلم شماره سه: آقای بابایی (مسؤول آموزشهای الکترونیکی)

 

 

فیلم شماره چهار: آقای غلامی (مسؤول امور دانشجویی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :