مشروح خبر یا مطلب:

توضیح درباره اصطلاح اداره آموزش (رسمی)

توضیح درباره اصطلاح اداره آموزش (رسمی)


منظور از آموزش رسمی، آموزشهای مصوب وزارت علوم است که منتج به اخذ مدارک رسمی می‌شود و با اخذ هر مدرک می‌توان برای ادامه تحصیل در مقطع بعدی اقدام نمود.

در حال حاضر این آموزشها در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در سه مقطع برگزار می‌شود

  • کارشناسی پیوسته (روزانه و نوبت دوم)
  • کارشناسی ارشد   (روزانه- نوبت دوم- الکترونیکی، مجازی)
  • دکتری
آدرس کوتاه :