مشروح خبر یا مطلب:

تهرانی- رضا

تهرانی- رضا


{name=name, data=رضا, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  تهرانی
 نام:  رضا
 سمت:  
 تحصیلات:  دکترا - استاد
 تلفن:  61117675
 ایمیل:  rtehrani@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اساتید- طبقه بالا - اتاق 52

لینک دسترسی به رزومه استاد

آدرس کوتاه :