مشروح خبر یا مطلب:

تمدید حذف و اضافه تا 20 مهرماه و نحوه نمایش دروس در سامانه آموزش الکترونیکی

تمدید حذف و اضافه تا 20 مهرماه و نحوه نمایش دروس در سامانه آموزش الکترونیکی


بدین وسیله به اطلاع می رساند:
با توجه به تمدید بازه حذف و اضافه تا تاریخ 20 مهرماه، دانشجویانی که تا تاریخ 17 مهرماه اقدام به حذف و اضافه دروس خود نمودند از روز شنبه مورخ 19 مهرماه درس هایی که اضافه نمودند را مشاهده خواهند کرد و درسی از سامانه حذف نخواهد شد.
 
پس از اتمام بازه حذف و اضافه مجدد در تاریخ 25 مهرماه اطلاعات مطابق با انتخاب واحد سامانه گلستان بازخوانی خواهد شد و دانشجویانی که در بازه 19 تا 20 مهرماه اقدام به حذف و اضافه نمودند و همچنین کلیه دانشجویانی که اقدام به حذف درس در بازه حذف و اضافه نمودند از روز 26 مهرماه تغییرات نهایی درس خود را در سامانه مشاهده می‌کنند.
 
 
 
 
آدرس کوتاه :