مشروح خبر یا مطلب:

تلفن اساتید

تلفن اساتید


New Page 1
تلفن اساتید
نام خانوادگی نام گروه آموزشی تلفن
آقازاده هاشم مدیریت بازرگانی 61117624
ابراهیمی کردلر علی حسابداری و حسابرسی 61117774
ابویی اردکانی محمد مدیریت دولتی 61117722
استیری مهرداد مدیریت منابع انسانی 61117724
اسمعیلی گیوی محمدرضا علم اطلاعات و دانش شناسی 61117642
اصغری زاده عزت اله مدیریت صنعتی صنعتی 61117655
امیری مجتبی مدیریت دولتی 61117663
امین فرشته مدیریت منابع انسانی 61117684
انصاری منوچهر مدیریت بازرگانی 61117699
باجلان سعید مدیریت مالی و بیمه 61117738
پورابراهیمی محمدرضا مدیریت مالی و بیمه 61117647
پورعزت علی اصغر مطالعات اسلامی 61117665
پیران نژاد علی مدیریت دولتی 61117782
تحریری آرش حسابداری و حسابرسی 61117759
تسلیمی محمدسعید مدیریت دولتی 61117741
تقی زاده یزدی محمدرضا مدیریت صنعتی صنعتی 61117761
تنعمی مهدی مدیریت منابع انسانی 61117664
تهرانی رضا مدیریت مالی و بیمه 61117675
ثقفی فاطمه مدیریت صنعتی صنعتی 61117769
جعفرزاده حامد مدیریت فناوری اطلاعات 61117776
جعفرنژاد چقوشی احمد مدیریت صنعتی صنعتی 61117651
حاجی حیدری نسترن مدیریت بازرگانی 61117726
حسنقلی پور طهمورث مدیریت بازرگانی 61117763
حسین زاده مهناز مدیریت صنعتی صنعتی 61117754
حقیقی محمد مدیریت بازرگانی 61117609
حیدری علی مدیریت بازرگانی 61117757
حیدری دهوی جلیل مدیریت صنعتی صنعتی 61117686
خانلری امیر مدیریت بازرگانی 61117794
خندان محمد علم اطلاعات و دانش شناسی 61117642
خواجه ئیان داتیس مدیریت بازرگانی 61117657
دیواندری علی مدیریت بازرگانی 61117674
ذوالفقارزاده کرمانی محمدمهدی مطالعات اسلامی 61117731
راعی رضا مدیریت مالی و بیمه 61117621
رحیم اسفیدانی محمد مدیریت بازرگانی 61117779
رضوی سیدمصطفی مدیریت صنعتی صنعتی 61117670
روحانی سعید مدیریت فناوری اطلاعات 61117606
روشندل اربطانی طاهر مدیریت بازرگانی 61117725
سلمانی داود مدیریت دولتی 61117667
سهرابی یورتچی بابک مدیریت فناوری اطلاعات 61117788
سیدجوادین سیدرضا مدیریت فناوری اطلاعات 61117673
شامی زنجانی مهدی مدیریت فناوری اطلاعات 61117661
شاه حسینی محمدعلی مدیریت بازرگانی 61117789
شریفی سیدمهدی مدیریت بازرگانی 61117786
شوالیه فرانسوا مدیریت بازرگانی 6111
شیرکوند سعید مدیریت مالی و بیمه 61117746
صادقی مقدم محمدرضا مدیریت صنعتی صنعتی 61117681
صراف زاده مریم علم اطلاعات و دانش شناسی 61117723
صفری حسین مدیریت صنعتی صنعتی 61117653
طالقانی غلامرضا مدیریت دولتی 61117648
طاهری عطار غزاله مطالعات اسلامی 61117611
عباسی طیبه مدیریت دولتی 61117785
عموزاد مهدیرجی حنان مدیریت صنعتی صنعتی 61117616
عیوض لو رضا مدیریت مالی و بیمه 61117721
فلاح پور سعید مدیریت مالی و بیمه 61117743
فهیم نیا فاطمه علم اطلاعات و دانش شناسی 61117713
فهیمی فر سپیده علم اطلاعات و دانش شناسی 61117723
فیاضی بی بی مرجان مدیریت منابع انسانی 61117783
قلی پور آرین مدیریت دولتی 61117745
قلی پور رحمت اله مدیریت دولتی 61117605
گروسی مختارزاده نیما مدیریت صنعتی صنعتی 61117625
مؤمنی منصور مدیریت صنعتی صنعتی 61117658
مانیان امیر مدیریت فناوری اطلاعات 61117619
محقر علی مدیریت صنعتی صنعتی 61117742
محمد اسمعیلی ندا علم اطلاعات و دانش شناسی 61117745
محمدی شاپور مدیریت مالی و بیمه 61117748
محمدی مهدی مدیریت صنعتی صنعتی 61117618
محمدیان ایوب مدیریت فناوری اطلاعات 61117698
محمودی وحید مدیریت مالی و بیمه 61117775
مختاریان پور مجید مدیریت دولتی 61117796
مرادی محمد حسابداری و حسابرسی 61117795
مشایخی بیتا حسابداری و حسابرسی 61117787
مصلی نژاد عباس مدیریت بازرگانی 61117727
مظاهری خورزنی طهماسب مدیریت مالی و بیمه 6111
مقیمی سیدمحمد مدیریت دولتی 61117640
منوریان عباس مدیریت دولتی 61117662
مهرانی ساسان حسابداری و حسابرسی 61117666
مهرانی کاوه حسابداری و حسابرسی 61117623
مهرگان محمدرضا مدیریت صنعتی صنعتی 61117676
موسی خانی محمد مدیریت فناوری اطلاعات 61117617
میرا سید ابوالقاسم مدیریت بازرگانی 61117615
نرگسیان عباس مدیریت دولتی 61117635
نظری محسن مدیریت بازرگانی 61117652
نقشینه نادر علم اطلاعات و دانش شناسی 61117751
نوروزی علیرضا علم اطلاعات و دانش شناسی 61117669
نیکبخت محمدرضا حسابداری و حسابرسی 61117689
هندیجانی رزا مدیریت بازرگانی 61117711
وارث سیدحامد مدیریت بازرگانی 61117728
واعظی سیدکمال مدیریت دولتی 61117758
وصفی محمدرضا علم اطلاعات و دانش شناسی 61117669
کاظمی عالیه مدیریت صنعتی صنعتی 61117771
کرمی غلامرضا حسابداری و حسابرسی 61117697
کیماسی مسعود مدیریت بازرگانی 61117749
آدرس کوتاه :