مشروح خبر یا مطلب:

تسویه حساب و فارغ التحصیلی

تسویه حساب و فارغ التحصیلی


*دانشجو باید تا یک نیمسال پس از دفاع، مراحل تسویه حساب و فارغ التحصیلی را انجام دهد 
در غیر این صورت پرونده به بایگانی راکد ارجاع داده می شود
و فارغ التحصیلی نیاز به پروسه ای طولانی همراه با پرداخت جریمه خواهد داشت
.*

 
الف. تدوین رساله/ پایان نامه 
 

چیدمان صفحات

نمونه روشهای شماره‌دهی صفحه‌ها

روش 1

روش 2

روش 3

بسم الله

الف

الف

یک

عنوان فارسی

ب

ب

دو

گواهی دفاع (از کارشناس رشته دریافت شود)

ج

پ

سه

برگه تعهد اصالت اثر (لینک دانلود: فرم شماره 6)

د

ت

چهار

تقدیر و تشکر (اختیاری)

ه

ث

پنج

چکیده فارسی

و

ج

شش

فهرست مطالب

ز

چ

هفت

فهرست اشکال و نمودارها (اختیاری)

ح

ح

هشت

فهرست جداول (اختیاری)

ط

خ

نه

فهرست علائم اختصاری (اختیاری)

ی

د

ده

مقدمه

1

1

1

متن اصلی

.

.

.

آخرین صفحه مطالب

2

.

.

.

100

2

.

.

.

100

2

.

.

.

100

چکیده لاتین

101

101

101

عنوان لاتین

102

102

102

 
1. دانشجو : ضمن ارسال نسخه نهایی الکترونیکی رساله/پایان‌نامه به یکی از اساتید داور از ایشان درخواست نماید در صورت تایید رساله مراتب را به اطلاع دانشجو و استاد راهنما برساند.
2. استاد داور در صورت تایید رساله مراتب را به اطلاع استاد راهنما برساند.
3. دانشجو از استاد راهنما درخواست نماید در صورت تایید، مراتب را از طریق ایمیل به اطلاع کارشناس برساند. 
 
متن پیشنهادی ارسال تاییدیه استاد راهنما به کارشناس:
 
کارشناس محترم اداره آموزش دانشکده مدیریت؛ به آدرس ایمیل: ............. 
با سلام و احترام،
اینجانبان ......................... استاد راهنما و ............................ استاد داور رساله/پایان نامه با عنوان ........................... آقای /خانم .............................به شماره دانشجویی .................... مقطع ................... گروه ........... رشته ......................، آخرین نسخه الکترونیکی پایان‌نامه/رساله را دریافت و بررسی نموده و موافقت خود را با انتشار آن اعلام می داریم.
 
ب- درخواست فارغ التحصیلی در سامانه جامع آموزش (گلستان) مطابق فیلم راهنمای زیر:
 

 
ج- تسویه حساب با واحدهای دانشکده مطابق جدول ذیل :
 
مدارک مورد نیاز:
- کارت دانشجویی 
- دو فایل کامل از پایان‌نامه/رساله (به صورت  word و pdf)
- دو فایل از 15 صفحه اول پایان‌نامه/رساله (به صورت word و PDF)
 
* دانشجوی بورسیه لازم است، به منظور تسویه سازمان بورس دهنده با دانشگاه به کارشناس آموزش مراجعه نماید. ( فرآیند شماره ۹. ویژه کارشناس)

 

1

 دانشجو :

 لازم است اطلاعات خود در سامانه گلستان را از مسیر:
              گزارش‌های آموزش> دانشجو> کارنامه> کارنامه تحصیلی (گزارش 100)
 طبق چک لیست زیر به دقت بررسی نماید و هر گونه تناقض را به اطلاع کارشناس آموزش برساند.

 الف. مشخصات شناسنامه‌ای:
 
¨نام و نام‌خانوادگی       ¨نام پدر       ¨شماره شناسنامه        ¨کد ملی       ¨تاریخ تولد      ¨محل صدور

 ب. مشخصات تحصیلی:
 
¨سهمیه ورود        ¨رشته تحصیلی قبلی        ¨مقطع تحصیلی قبلی        ¨تاریخ فراغت از تحصیل قبلی
 
¨نمره و تاریخ آزمون زبان        ¨نمره و تاریخ آزمون جامع        ¨نام درس‌ها              ¨نمره درس‌ها
 ¨تعداد نیمسال‌ها           ¨وضعیت نیمسال‌‌ها           ¨تعداد واحد گذرانده            ¨معدل

2  دانشجو : آپلود رساله/پایان‌نامه در https://thesis.ut.ac.ir/fa و دریافت شماره رکورد بارگذار
3  دانشجو : ارسال تصویر کارت دانشجویی پانچ شده به کارشناس.
4  کارشناس آموزش: ابطال کارت دانشجو در سامانه گلستان.
5  کارشناس حسابداری: تایید تسویه دانشجویان شهریه پرداز، در صورت عدم بدهی.
6

 امور دانشجویی و واحد تغذیه: تکمیل فرم شماره 8 (فرم تسویه حساب دانشجو) و ارسال به کارشناس مربوطه در امور دانشجویی (لینک اطلاعات کارشناسان امور دانشجویی)

7

 تسویه حساب با کتابخانه دانشکده مدیریت: لینک تسویه حساب با کتابخانه دانشکده

8  کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران: تایید تسویه دانشجو در صورت عدم بدهی.  ارسال 4 فایل اعلام شده به آدرس cthesis.lib@ut.ac.ir
تنها صورت دارا بودن شرایط ، تسویه انجام می پذیرد.
9  دانشجو: پس از انجام کامل تصفیه، اطلاع به کارشناس از طریق ایمیل، به منظور بررسی و رفع نواقص پرونده برای فارغ‌التحصیلی و دریافت شماره گزارش فارغ‌التحصیلی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :