مشروح خبر یا مطلب:

تاثیر جوامع برند مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی بر نشانگرهای جامعه هواداران برند، ایجاد ارزش،‌ وفاداری و اعتماد به برند

تاثیر جوامع برند مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی بر نشانگرهای جامعه هواداران برند، ایجاد ارزش،‌ وفاداری و اعتماد به برند


New Page 2

عنوان پایان‌نامه:

 تاثیر جوامع برند مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی بر نشانگرهای جامعه هواداران برند، ایجاد ارزش،‌ وفاداری و اعتماد به برند

 $chekideh.getData()

 نام دانشجو  سیمین  لطفی
 مقطع تحصیلی و رشته  کارشاسی ارشد -  بازرگانی تجارت الکترونیک
 استاد راهنمای اول  دکتر اسفیدانی
 استاد راهنمای دوم  
 استاد راهنمای سوم  
 استاد مشاور اول  دکتر کیماسی
 استاد مشاور دوم  
 استاد مشاور سوم  
 استاد داور اول  دکتر حقیقی
 استاد داور دوم  دکتر عربلو
 استاد داور سوم  
 استاد داور چهارم  
 زمان برگزاری  1397/11/9 ساعت 14    $time.getdata()
 مکان  کلاس 19- ساختمان جنوبی
آدرس کوتاه :