مشروح خبر یا مطلب: مشروح خبر یا مطلب:

برگزیدگان جشنواره پژوهش و آموزش دانشکده مدیریت دانشگاه تهران - سال 1397