مشروح خبر یا مطلب:

برگزیدگان جشنواره پژوهش و آموزش دانشکده مدیریت دانشگاه تهران - سال 1397

برگزیدگان جشنواره پژوهش و آموزش دانشکده مدیریت دانشگاه تهران - سال 1397


برگزیدگان جشنواره پژوهش و آموزش دانشکده مدیریت دانشگاه تهران - سال 1397

مشاهده جزییات کامل برگزیدگان جشنواره پژوهش و آموزش دانشکده مدیریت دانشگاه تهران - سال 1397

 

 

آدرس کوتاه :