برگزیدگان جشنواره پژوهش و آموزش دانشکده مدیریت دانشگاه تهران - سال 1397