برگزیدگان جشنواره پژوهش و آموزش دانشکده مدیریت دانشگاه تهران - سال 1397

برگزیدگان جشنواره پژوهش و آموزش دانشکده مدیریت دانشگاه تهران - سال 1397

 

مشاهده جزییات کامل برگزیدگان جشنواره پژوهش و آموزش دانشکده مدیریت دانشگاه تهران - سال 1397