مشروح خبر یا مطلب:

برنامه مصاحبه‌های روز چهارشنبه 9 مهر ماه 1399

برنامه مصاحبه‌های روز چهارشنبه 9 مهر ماه 1399


برای بزرگ شدن جداول اسامی، بر روی آنها کلیک کنید

 

R5- مدیریت بازاریابی- مدیریت سیاست‌گذاری بازرگانی

آدرس اتاق مصاحبه: vclas9.ut.ac.ir/management5

آدرس اتاق انتظار: vclas9.ut.ac.ir/management4

دانشجو فقط یک مصاحبه برای دو رشته خواهد داشت.

 

R6- مهندسی مالی

آدرس اتاق مصاحبه: vclas9.ut.ac.ir/management6

آدرس اتاق انتظار: vclas9.ut.ac.ir/management4

 

R8- علم اطلاعات

آدرس اتاق مصاحبه: vclas9.ut.ac.ir/management8

آدرس اتاق انتظار: vclas9.ut.ac.ir/management7

 

 

R9- تکنولوژی- سیاست‌گذاری علم و فناوری

آدرس اتاق مصاحبه: vclas9.ut.ac.ir/management9

آدرس اتاق انتظار: vclas9.ut.ac.ir/management2

دانشجو فقط یک مصاحبه برای دو رشته خواهد داشت.

 

R10- استراتژی صنعتی- تحقیق در عملیات- تولید و عملیات

آدرس اتاق مصاحبه: vclas9.ut.ac.ir/management10

آدرس اتاق انتظار: vclas9.ut.ac.ir/management2

دانشجو فقط یک مصاحبه برای دو یا سه رشته خواهد داشت.

 

R11- استراتژی صنعتی- تحقیق در عملیات- تولید و عملیات

آدرس اتاق مصاحبه: vclas9.ut.ac.ir/management11

آدرس اتاق انتظار: vclas9.ut.ac.ir/management2

دانشجو فقط یک مصاحبه برای دو یا سه رشته خواهد داشت.

 

R12- استراتژی صنعتی- تحقیق در عملیات- تولید و عملیات

آدرس اتاق مصاحبه: vclas9.ut.ac.ir/management12

آدرس اتاق انتظار: vclas9.ut.ac.ir/management2

دانشجو فقط یک مصاحبه برای دو یا سه رشته خواهد داشت.

 

R13- بازرگانی (رفتار سازمانی و منابع انسانی)

آدرس اتاق مصاحبه: vclas9.ut.ac.ir/management13

آدرس اتاق انتظار: vclas9.ut.ac.ir/management3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :