مشروح خبر یا مطلب:

برنامه مصاحبه‌های روز سه‌شنبه 8 مهر ماه 1399

برنامه مصاحبه‌های روز سه‌شنبه 8 مهر ماه 1399


R5- بازرگانی (رفتار سازمانی و منابع انسانی)

آدرس اتاق مصاحبه: vclas9.ut.ac.ir/management5

آدرس اتاق انتظار: vclas9.ut.ac.ir/management2

 

R6- گروه دولتی (مصاحبه عمومی)

آدرس اتاق مصاحبه: vclas9.ut.ac.ir/management6

آدرس اتاق انتظار: vclas9.ut.ac.ir/management15

 

R7- مهندسی مالی

آدرس اتاق مصاحبه: vclas9.ut.ac.ir/management7

آدرس اتاق انتظار: vclas9.ut.ac.ir/management2

 

R8- مدیریت دولتی (خط مشی)

آدرس اتاق مصاحبه: vclas9.ut.ac.ir/management8

آدرس اتاق انتظار: vclas9.ut.ac.ir/management15

 

R9- مدیریت دولتی (رفتارسازمانی)

آدرس اتاق مصاحبه: vclas9.ut.ac.ir/management9

آدرس اتاق انتظار: vclas9.ut.ac.ir/management15

 

R10- مدیریت دولتی (تطبیقی و توسعه)

آدرس اتاق مصاحبه: vclas9.ut.ac.ir/management10

آدرس اتاق انتظار: vclas9.ut.ac.ir/management15

 

R12- مدیریت دولتی (منابع انسانی)

آدرس اتاق مصاحبه: vclas9.ut.ac.ir/management12

آدرس اتاق انتظار: vclas9.ut.ac.ir/management15

 

 

 

آدرس کوتاه :