مشروح خبر یا مطلب:

برنامه مصاحبه‌های روز دوشنبه 7 مهر ماه 1399

برنامه مصاحبه‌های روز دوشنبه 7 مهر ماه 1399


1- گروه حسابداری

آدرس اتاق مصاحبه: vclas9.ut.ac.ir/management5

آدرس اتاق انتظار: vclas9.ut.ac.ir/management2

 

2- گروه دولتی (عمومی)

آدرس اتاق مصاحبه: vclas9.ut.ac.ir/management6

آدرس اتاق انتظار: vclas9.ut.ac.ir/management15

بر روی عکس کلیک کنید تا اندازه آن بزرگ شود

 

 

3- گروه رسانه

آدرس اتاق مصاحبه: vclas9.ut.ac.ir/management7

آدرس اتاق انتظار: vclas9.ut.ac.ir/management2

 

4- گروه علم اطلاعات

آدرس اتاق مصاحبه: vclas9.ut.ac.ir/management8

آدرس اتاق انتظار: vclas9.ut.ac.ir/management3

 

5- گروه فناوری اطلاعات

آدرس اتاق مصاحبه: vclas9.ut.ac.ir/management9

آدرس اتاق انتظار: vclas9.ut.ac.ir/management3

 

6- مدیریت بازاریابی

آدرس اتاق مصاحبه: vclas9.ut.ac.ir/management10

آدرس اتاق انتظار: vclas9.ut.ac.ir/management4

 

7- نفت و گاز

آدرس اتاق مصاحبه: vclas9.ut.ac.ir/management11

آدرس اتاق انتظار: vclas9.ut.ac.ir/management4

 

8- مدیریت دولتی- منابع انسانی

آدرس اتاق مصاحبه: vclas9.ut.ac.ir/management12

آدرس اتاق انتظار: vclas9.ut.ac.ir/management15

 

8- مدیریت دولتی- خط مشی

آدرس اتاق مصاحبه: vclas9.ut.ac.ir/management13

آدرس اتاق انتظار: vclas9.ut.ac.ir/management15

 

 

 

آدرس کوتاه :