مشروح خبر یا مطلب:

برنامه ثبت نام حضوری داشجویان جدید الورود سال ۱۳۹۸(مقطع کارشناسی)

برنامه ثبت نام حضوری داشجویان جدید الورود سال ۱۳۹۸(مقطع کارشناسی)


برنامه ثبت نام حضوری داشجویان جدید الورود سال ۱۳۹۸ (مقطع کارشناسی)

تاریخ

صبح ۸ تا ۱۲:۳۰

بعد از ظهر ۱۳:۳۰ تا ۱۶

یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۳۱

آشنایی با دانشکده (آئین ورود)

ثبت نام حضوری

دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۱

ثبت نام حضوری

ثبت نام حضوری

 

آدرس کوتاه :