مشروح خبر یا مطلب: مشروح خبر یا مطلب:

برنامه ثبت نام حضوری داشجویان جدید الورود سال ۱۳۹۸(مقطع کارشناسی)

برنامه ثبت نام حضوری داشجویان جدید الورود سال ۱۳۹۸ (مقطع کارشناسی)

تاریخ

صبح ۸ تا ۱۲:۳۰

بعد از ظهر ۱۳:۳۰ تا ۱۶

یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۳۱

آشنایی با دانشکده (آئین ورود)

ثبت نام حضوری

دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۱

ثبت نام حضوری

ثبت نام حضوری