مشروح خبر یا مطلب:

برنامه امتحانات ترم اول سال تحصیلی 1399

برنامه امتحانات ترم اول سال تحصیلی 1399


لینک دانلود برنامه امتحانی ترم اول سال تحصیلی 1399

تذکر مهم:

این فهرست که در قالب فایل PDF است صرفا جهت اطلاع کلی دانشجویان ارائه می‌گردد.

از آنجا که احتمالا تغییراتی در برنامه امتحانی پیش خواهد آمد، ملاک اصلی برنامه امتحانی، سامانه جامع آموزش می‌باشد. بنابر دانشجویان موظف هستند با مراجعه به سامانه جامع آموزش (گلستان) برنامه امتحانی خود را در آنجا ملاحظه نمایند و اختلاف برنامه نهایی با این فایل هیچگونه بهانه و حقی را برای دانشجو ایجاد نخواهد کرد.

 

 

 

آدرس کوتاه :