مشروح خبر یا مطلب:

بررسی تأثیر مالکیت برند(داخلی و خارجی) بر قصد خرید با میانجیگری تفاوت‌های قیمتی و قوم‌گرایی مصرف‌کننده

بررسی تأثیر مالکیت برند(داخلی و خارجی) بر قصد خرید با میانجیگری تفاوت‌های قیمتی و قوم‌گرایی مصرف‌کننده


New Page 2

عنوان پایان‌نامه:

 بررسی تأثیر مالکیت برند(داخلی و خارجی) بر قصد خرید با میانجیگری تفاوت‌های قیمتی و قوم‌گرایی مصرف‌کننده

 $chekideh.getData()

 نام دانشجو  احسان  هاشمی
 مقطع تحصیلی و رشته  کارشناسی ارشد -  مدیریت بازاریابی
 استاد راهنمای اول  دکتر محسن نظری
 استاد راهنمای دوم  
 استاد راهنمای سوم  
 استاد مشاور اول  دکتر مسعود کیماسی
 استاد مشاور دوم  
 استاد مشاور سوم  
 استاد داور اول  دکتر عباسیان
 استاد داور دوم  دکتر حقیقی
 استاد داور سوم  
 استاد داور چهارم  
 زمان برگزاری  سه شنبه 1397/11/16    $time.getdata()
 مکان  ساختمان امام رضا
آدرس کوتاه :