مشروح خبر یا مطلب:

بررسی اثر هم آفرینی ارزش بر رضایتمندی گردشگران ورودی شرکت کننده در کارگاههای غذای ایران

بررسی اثر هم آفرینی ارزش بر رضایتمندی گردشگران ورودی شرکت کننده در کارگاههای غذای ایران


دانشجو  سعیده سلطانی  کارشناسی ارشد  -  بازاریابی گردشگری
اساتید راهنما  دکتر محسن نظری      
اساتید مشاور  دکتر نادر سید امیری      
اساتید داور  دکتر حسنقلی پور  دکتر عباسیان    
زمان و مکان  دوشنبه 1397/11/15  ساعت ساعت 11:30  کلاس 301 ساختمان امام رضا
چکیده

رضایتمندی مشتریان و در پی آن وفاداری و خرید مجدد آنها یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش روی صنایع(Drucker, 2006)، ازجمله  صنعت گردشگری است. هم آفرینی ارزش واژه‌ای که   توسط وارگو و لاش(S. L. Vargo & Lusch, 2008)وارد مباحث بازاریابی شد، در حیطه های مختلف، طی سالهای اخیر مطالعات بسیاری را به خود اختصاص داده است. علیرغم اهمیت نقش رویکرد هم آفرینی در گردشگری، در ایران به میزان ناچیزی به این موضوع پرداخته شده است. هم آفرینی در صنعت گردشگری خصوصاً تورهای غذا میتواند یکی  از کاربردی ترین موارد برای جلب هدف رضایتمندی و وفادارسازی گردشگران باشد. پژوهش پیش رو باهدف بررسی اثر هم آفرینی ارزش بر میزان رضایتمندی گردشگران ورودی تورهای غذا ایران انجام‌شده و پس آن اثر رضایتمندی بر وفاداری، تمایلات رفتاری را موردبررسی قرار می‌دهد. پژوهشگر با حضور در تورهای غذای ایران که برای آشنایی گردشگران خارجی با آشپزی ایرانی برگزار می‌شود با استفاده از پرسشنامه (بر اساس طیف لیکرت) اقدام به جمع آوری داده ها نموده و با استفاده از 128 پرسشنامه معتبر جمع آورده شده از این گردشگران به تحلیل داده‌ها بر اساس مدل‌سازی معادلات ساختاری و به‌واسطه نرم‌افزار Smart PLS پرداخت. نتایج حاصل از تجزیه داده ها نشان میدهد که هم آفرینی گردشگران شرکت کننده در این کارگاهها با رضایتمندی آنها دارای رابطه مستقیم و افزایشی به میزان 610/0 است. همچنین رضایتمندی گردشگرانی که به صورت هم آفرینی در این کارگاهها ایفای نقش کرده بودند با وفاداری آنها دارای رابطه مستقیم و افزایشی است به میزان 629/0 میباشد. دیگر نتیجه این پژوهش حاکی از این بود که رضایتمندی این گردشگران که به شیوه هم آفرینی در این تورها شرکت میکنند با تمایلات رفتاری آنها رابطه مستقیم و افزایشی با ضریب 694/0 دارد.

 
آدرس کوتاه :