مشروح خبر یا مطلب:

بررسی اثر هم آفرینی ارزش بر رضایتمندی گردشگران ورودی شرکت کننده در کارگاههای غذای ایران

بررسی اثر هم آفرینی ارزش بر رضایتمندی گردشگران ورودی شرکت کننده در کارگاههای غذای ایران


New Page 2

عنوان پایان‌نامه:

 بررسی اثر هم آفرینی ارزش بر رضایتمندی گردشگران ورودی شرکت کننده در کارگاههای غذای ایران

 $chekideh.getData()

 نام دانشجو  سعیده  سلطانی
 مقطع تحصیلی و رشته  کارشناسی ارشد -  بازاریابی گردشگری
 استاد راهنمای اول  دکتر محسن نظری
 استاد راهنمای دوم  دکتر نادر سید امیری
 استاد راهنمای سوم  
 استاد مشاور اول  
 استاد مشاور دوم  
 استاد مشاور سوم  
 استاد داور اول  دکتر حسنقلی پور
 استاد داور دوم  دکتر عباسیان
 استاد داور سوم  
 استاد داور چهارم  
 زمان برگزاری  دوشنبه 1397/11/15 ساعت 11:30    $time.getdata()
 مکان  کلاس 301 ساختمان امام رضا
آدرس کوتاه :