مشروح خبر یا مطلب:

بازه ارزشیابی اساتید تمدید گردید

بازه ارزشیابی اساتید تمدید گردید


به اطلاع دانشجویان گرامی می‌رساند که بازه ارزشیابی اساتید تا تاریخ 24 / 3 /1398 تمدید گردید.

از آنجا که برخی از خدمات دانشجویان (مانند دیده شدن نمرات پایان ترم در سامانه آموزش) منوط به ارزشیابی اساتید است و دانشجویانی که این وظیفه را انجام ندهند از این خدمات محروم می‌شوند، لذا در این خصوص اقدام نمایید.

اداره آموزش

آدرس کوتاه :