مشروح خبر یا مطلب:

آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻋﻄﺎی ﺑﻮرس ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ (ﻏﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ) داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻋﻄﺎی ﺑﻮرس ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ (ﻏﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ) داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان


متقاضیان غیر ایرانی تحصیل در دانشگاه تهران می‌توانند با مراجعه به معاونت بین الملل دانشگاه تهران و یا از طریق اداره کل دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم درخواست تحصیل خود را دانشگاه تهران اعلام نمایند.

لینک دانلود: آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻋﻄﺎی "ﺑﻮرس ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ (ﻏﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ) داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان"

آدرس کوتاه :