مشروح خبر یا مطلب:

آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی


به پیوست نامه شماره ۳۲۹۴۸۶/‏۱۱‬ مورخ ۲۹/‏۱۱/‏۹۸‬ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به همراه ضمائم آن (قابل رؤیت در عطفی نامه) در خصوص «دستورالعمل ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» مصوب ۳۰/‏۵/‏۹۸‬ هیئت محترم وزیران، جهت استحضار و اجرا، ابلاغ می‌گردد.

دانلود فایل شماره یک

دانلود فایل شماره دو

دانلود فایل شماره سه

 

 

آدرس کوتاه :