مشروح خبر یا مطلب:

ایمیل معاون آموزشی

ایمیل معاون آموزشی


تذکر: برای تماس با معاون آموزشی دانشکده

  • (در صورتی که مطلب شما با سمت معاونت آموزشی مرتبط باشد) از ایمیل معاونت استفاده شود: academics.mng@ut.ac.ir
  • در صورتی شاگرد ایشان هستید و مطلبی که مایل به طرح آن هستید با سمت استادی ایشان مرتبط است، از ایمیل شخصی ایشان استفاده نمایید.
آدرس کوتاه :