مشروح خبر یا مطلب:

ایمیل اساتید

ایمیل اساتید


رایانامه اساتید

نام خانودگی

نام

گروه آموزشی

ایمیل

آقازاده

هاشم

مدیریت بازرگانی

haghazade@ut.ac.ir

ابراهیمی کردلر

علی

حسابداری و حسابرسی

aebrahimi@ut.ac.ir@ut.ac.ir

ابویی اردکانی

محمد

مدیریت دولتی

abooyee@ut.ac.ir

استیری

مهرداد

مدیریت منابع انسانی

mehrdadstiri@ut.ac.ir

اسمعیلی گیوی

محمدرضا

علم اطلاعات و دانش شناسی

s.givi@ut.ac.ir

اصغری زاده

عزت اله

مدیریت صنعتی صنعتی

asghari@ut.ac.ir

امیری

مجتبی

مدیریت دولتی

mamiry@ut.ac.ir

امین

فرشته

مدیریت منابع انسانی

famin@ut.ac.ir

انصاری

منوچهر

MBA

mansari@ut.ac.ir

باجلان

سعید

مدیریت مالی و بیمه

saeedbajalan@ut.ac.ir

پورابراهیمی

محمدرضا

مدیریت مالی و بیمه

 

پورعزت

علی اصغر

مطالعات اسلامی

pourezzat@ut.ac.ir

پیران نژاد

علی

مدیریت دولتی

Pirannejad@ut.ac.ir

تحریری

آرش

حسابداری و حسابرسی

arashtahriri@ut.ac.ir

تسلیمی

محمدسعید

مدیریت دولتی

taslimi@ut.ac.ir

تقی زاده یزدی

محمدرضا

مدیریت صنعتی صنعتی

mrtaghizadeh@ut.ac.ir

تنعمی

مهدی

مدیریت منابع انسانی

mtanaomi@hotmail.com

تهرانی

رضا

مدیریت مالی و بیمه

rtehrani@ut.ac.ir

ثقفی

فاطمه

مدیریت صنعتی صنعتی

fsaghafi@ut.ac.ir

جعفرزاده

حامد

مدیریت فناوری اطلاعات

Hamed.jafarzadeh@ut.ac.ir

جعفرنژاد چقوشی

احمد

مدیریت صنعتی صنعتی

jafarnjd@ut.ac.ir

حاجی حیدری

نسترن

MBA

nhheidari@ut.ac.ir

حسنقلی پور

طهمورث

مدیریت بازرگانی

thyasory@ut.ac.ir

حسین زاده

مهناز

مدیریت صنعتی صنعتی

mhosseinzadeh@ut.ac.ir

حقیقی

محمد

مدیریت بازرگانی

mhaghighi@ut.ac.ir

حیدری

علی

MBA

Aheidary@ut.ac.ir

حیدری دهوی

جلیل

مدیریت صنعتی صنعتی

heidaryd@ut.ac.ir

خانلری

امیر

MBA

Khanlari@ut.ac.ir

خندان

محمد

علم اطلاعات و دانش شناسی

khandan@ut.ac.ir

خواجه ئیان

داتیس

مدیریت رسانه

khajeheian@ut.ac.ir

دیواندری

علی

مدیریت بازرگانی

divandari@ut.ac.ir

ذوالفقاری

محمدمهدی

مطالعات اسلامی

zolfaghar@ut.ac.ir

راعی

رضا

مدیریت مالی و بیمه

raei@ut.ac.ir

رحیم اسفیدانی

محمد

مدیریت بازرگانی

esfidani@ut.ac.ir

رضوی

سیدمصطفی

مدیریت صنعتی صنعتی

mrazavi@ut.ac.ir

روحانی

سعید

مدیریت فناوری اطلاعات

Srouhani@ut.ac.ir

روشندل اربطانی

طاهر

مدیریت رسانه

arbatani@ut.ac.ir

سلمانی

داود

مدیریت دولتی

salmani@ut.ac.ir

سهرابی یورتچی

بابک

مدیریت منابع انسانی

rjavadin@ut.ac.ir

سیدجوادین

سیدرضا

مدیریت فناوری اطلاعات

bsohrabi@ut.ac.ir

شامی زنجانی

مهدی

مدیریت فناوری اطلاعات

shamizanjani@ut.ac.ir

شاه حسینی

محمدعلی

MBA

shahhoseini@ut.ac.ir

شریفی

سیدمهدی

مدیریت رسانه

sharifee@ut.ac.ir

شیرکوند

سعید

مدیریت مالی و بیمه

shirkavnd@ut.ac.ir

صادقی مقدم

محمدرضا

مدیریت صنعتی صنعتی

Rezasadeghi@ut.ac.ir

صراف زاده

مریم

علم اطلاعات و دانش شناسی

m.sarrafzadeh@ut.ac.ir

صفری

حسین

مدیریت صنعتی صنعتی

hsafari@ut.ac.ir

طالقانی

غلامرضا

مدیریت دولتی

gtalghani@ut.ac.ir

طاهری عطار

غزاله

مطالعات اسلامی

taheriattar@ut.ac.ir

عباسی

طیبه

مدیریت دولتی

t.abbasi@ut.ac.ir

عموزاد مهدیرجی

حنان

مدیریت صنعتی صنعتی

h.amoozad@ut.ac.ir

عیوض لو

رضا

مدیریت مالی و بیمه

eivazlu@ut.ac.ir

فلاح پور

سعید

مدیریت مالی و بیمه

falahpor@ut.ac.ir

فهیم نیا

فاطمه

علم اطلاعات و دانش شناسی

fahimnia@ut.ac.ir

فهیمی فر

سپیده

علم اطلاعات و دانش شناسی

sfahimifar@ut.ac.ir

فیاضی

بی بی مرجان

مدیریت منابع انسانی

mfayyazi@ut.ac.ir

قلی پور

آرین

مدیریت منابع انسانی

agholipor@ut.ac.ir

قلی پور

رحمت اله

مدیریت دولتی

rgholipor@ut.ac.ir

گروسی مختارزاده

نیما

مدیریت صنعتی صنعتی

mokhtarzadeh@ut.ac.ir

مؤمنی

منصور

مدیریت صنعتی صنعتی

mmomeni@ut.ac.ir

مانیان

امیر

مدیریت فناوری اطلاعات

amanian@ut.ac.ir

محقر

علی

مدیریت صنعتی صنعتی

amohaghar@ut.ac.ir

محمد اسمعیلی

ندا

علم اطلاعات و دانش شناسی

nedaesmaeili@ut.ac.ir

محمدی

شاپور

مدیریت مالی و بیمه

shmohmad@ut.ac.ir

محمدی

مهدی

مدیریت صنعتی صنعتی

memohammadi@ut.ac.ir

محمدیان

ایوب

مدیریت فناوری اطلاعات

mohamadian@ut.ac.ir

محمودی

وحید

مدیریت مالی و بیمه

vmahmodi@ut.ac.ir

مختاریان پور

مجید

مدیریت دولتی

mokhtarianpour@ut.ac.ir

مرادی

محمد

حسابداری و حسابرسی

moradimt@ut.ac.ir

مشایخی

بیتا

حسابداری و حسابرسی

mashaykhi@ut.ac.ir

مصلی نژاد

عباس

مدیریت بازرگانی

mossalanejad@ut.ac.ir

مظاهری خورزنی

طهماسب

مدیریت مالی و بیمه

tmazaheri@ut.ac.ir

مقیمی

سیدمحمد

مدیریت دولتی

moghimi@ut.ac.ir

منوریان

عباس

مدیریت دولتی

amonavar@ut.ac.ir

مهرانی

ساسان

حسابداری و حسابرسی

smehrani@ut.ac.ir

مهرانی

کاوه

حسابداری و حسابرسی

kmehrani@ut.ac.ir

مهرگان

محمدرضا

مدیریت صنعتی صنعتی

mehregan@ut.ac.ir

موسی خانی

محمد

مدیریت فناوری اطلاعات

mosakhani@ut.ac.ir

میرا

سید ابوالقاسم

مدیریت بازرگانی

smira@ut.ac.ir

نرگسیان

عباس

مدیریت دولتی

anargesian@ut.ac.ir

نظری

محسن

مدیریت بازرگانی

Mohsen.nazari@ut.ac.ir

نقشینه

نادر

علم اطلاعات و دانش شناسی

nnaghsh@ut.ac.ir

نوروزی

علیرضا

علم اطلاعات و دانش شناسی

noruzi@ut.ac.ir

نیکبخت

محمدرضا

حسابداری و حسابرسی

mnikbakht@ut.ac.ir

هندیجانی

رزا

MBA

rosa.hendijani@ut.ac.ir

وارث

سیدحامد

MBA

vares@ut.ac.ir@ut.ac.ir

واعظی

سیدکمال

مدیریت دولتی

vaezi_ka@ut.ac.ir

وصفی

محمدرضا

علم اطلاعات و دانش شناسی

mvasfi@ut.ac.ir

کاظمی

عالیه

مدیریت صنعتی صنعتی

aliyehkazemi@ut.ac.ir

کرمی

غلامرضا

حسابداری و حسابرسی

ghkarami@ut.ac.ir

کیماسی

مسعود

MBA

keimasi@ut.ac.ir@ut.ac.ir

آدرس کوتاه :