مشروح خبر یا مطلب:

انتصاب آقای دکتر امیر مانیان به مدیر گروهی مدیریت فناوری اطلاعات

انتصاب آقای دکتر امیر مانیان به مدیر گروهی مدیریت فناوری اطلاعات


جناب آقای دکتر امیر مانیان

انتخاب شایسته شما را به عنوان مدیر گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده تبریک عرض می نمائیم.
روابط عمومی
 
آدرس کوتاه :