مشروح خبر یا مطلب:

انتصاب آقای حسین صفری به مدیر گروهی مدیریت صنعتی

انتصاب آقای حسین صفری به مدیر گروهی مدیریت صنعتی


جناب آقای دکتر حسین صفری 

انتخاب شایسته شما را به عنوان مدیر گروه مدیریت صنعتی دانشکده تبریک عرض می نمائیم.
روابط عمومی
 
آدرس کوتاه :