مشروح خبر یا مطلب:

انتخاب سرکار خانم دکتر امین به عنوان مدیر باشگاه دانش آموزی دانشگاه تهران

انتخاب سرکار خانم دکتر امین به عنوان مدیر باشگاه دانش آموزی دانشگاه تهران


استاد گرامی سرکار خانم دکتر فرشته امین

انتخاب شایسته شما را به عنوان  مدیر  باشگاه دانش آموزی دانشگاه تهران  صمیمانه تبریک عرض می نماییم ۰

روابط عمومی 

آدرس کوتاه :