مشروح خبر یا مطلب: مشروح خبر یا مطلب:

انتخاب دو تن از اساتید دانشکده به عنوان استاد برگزیده ششمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران

اساتید گرامی جناب آقای دکتر محسن نظری و جناب آقای دکتر عباس نرگسیان به عنوان استاد برگزیده در ششمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران انتخاب شدند.
این اتفاق فرخنده را به ایشان و خانواده دانشکده مدیریت تبریک عرض می نمائیم.
روابط عمومی