مشروح خبر یا مطلب:

اعلام فهرست مراکز پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان (در مقاطع ارشد و دکتری) برای سال تحصیلی 1400-1399

اعلام فهرست مراکز پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان (در مقاطع ارشد و دکتری) برای سال تحصیلی 1400-1399


 

اطلاعیه‌های پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان
در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا
سال تحصیلی 1400 - 1399

 

مرکز آموزشی

فایل راهنما برای دانلود

1 موسسه آموزش عالی زند شیراز دانلود        
2 دانشگاه هرمزگان دانلود        
3 دانشگاه شاهد دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
4 دانشگاه حضرت معصومه (س) دانلود دانلود      
5 دانشگاه بین المللی امام خمینی دانلود دانلود      
6 دانشگاه صنعتی همدان دانلود        
7 دانشگاه تربیت مدرس دانلود        
8 دانشگاه علم و فناوری مازندران دانلود دانلود      
9 دانشگاه صنعتی قم دانلود        
10 دانشگاه کاشان دانلود        
11 دانشگاه علامه طباطبایی دانلود دانلود      
12 دانشگاه خوارزمی دانلود دانلود      
13 دانشگاه بجنورد دانلود        
14 دانشگاه اراک دانلود        
15 دانشگاه خلیج فارس دانلود        
16 دانشگاه میبد دانلود        
17 دانشگاه هنر اصفهان دانلود دانلود دانلود    
18 دانشگاه اردکان دانلود دانلود      
19 دانشگاه صنعتی شیراز دانلود دانلود      
20 دانشگاه صنعتی مالک اشتر دانلود        
21 دانشگاه مفید دانلود        
22 علوم دریایی چابهار دانلود        
23 دانشگاه شهید باهنر کرمان دانلود        
24 دانشگاه رازی دانلود        
25 دانشگاه صنعتی ارومیه دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
26 دانشگاه جیرفت دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
27 دانشگاه جهرم دانلود        
28 دانشگاه محقق اردبیلی دانلود دانلود      
29 دانشگاه نیشابور دانلود        
30 دانشگاه ولی عصر دانلود        
31 دانشگاه یاسوج دانلود        
32 مؤسسه آموزش عالی امام جواد دانلود        
33 مؤسسه آموزش عالی نبی اکرم دانلود        

 

لینک دانلود: دستور العمل عدم الزام به دادن هر‌گونه تعهد توسط استعدادهای درخشان

 

آدرس کوتاه :