مشروح خبر یا مطلب:

اعلام روزهای دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد در پایان ترم جاری

اعلام روزهای دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد در پایان ترم جاری


روزهای دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد در پایان ترم جاری به شرح زیر اعلام می‌شود.

 

ردیف

تاریخ

روز

عنوان

۱

۲۳/‏۰۶/‏۹۸

شنبه

گروه‌های حسابداری و مدیریت مالی

۲

۲۴/‏۰۶/‏۹۸

یکشنبه

گروه‌های مدیریت دولتی و مدیریت فناوری اطلاعات و مدیریت منابع انسانی

۳

۲۵/‏۰۶/‏۹۸

دوشنبه

گرو‌ه‌های مدیریت بازرگانی و مدیریت دولتی

۴

۲۶/‏۰۶/‏۹۸

سه شنبه

گروه‌های مدیریت منابع انسانی و مدیریت فناوری اطلاعات و مدیریت بازرگانی

۵

۲۷/‏۰۶/‏۹۸

چهارشنبه

گروه‌های علم‌اطلاعات و دانش‌شناسی و مدیریت صنعتی

۶

۳۰/‏۰۶/‏۹۸

شنبه

گروه‌های مدیریت صنعتی و علم اطلاعات و دانش‌شناسی

۷

۳۱/‏۰۶/‏۹۸

یکشنبه

گروه‌های مدیریت مالی و حسابداری

 

معاونت آموزشی دانشکده

 

آدرس کوتاه :