مشروح خبر یا مطلب:

اطلاعیه در خصوص صدور «گواهی اشتغال به تحصیل عمومی شماره ۱ نیاز به ترجمه» به صورت الکترونیکی

اطلاعیه در خصوص صدور «گواهی اشتغال به تحصیل عمومی شماره ۱ نیاز به ترجمه» به صورت الکترونیکی


در راستای سیاستهای دانشگاه به منظور سامانه سپاری امور و استفاده بهینه از خدمات الکترونیک در جهت تسهیل، تسریع و عدم مراجعه حضوری دانشجویان، مقررگردید تا «گواهی اشتغال به تحصیل عمومی شماره ۱ نیاز به ترجمه» با امضا و مهرالکترونیک اداره کل خدمات آموزشی پس از صدور، به ایمیل دانشجو انتقال یابد.

لذا به اطلاع دانشجویان می‌رساند پس ازثبت درخواست در سامانه جامع آموزش و دریافت SMS ، جهت دریافت گواهی مذکور به ایمیل خود مراجعه نمایند. (با توجه به تعبیه آرم دانشگاه در گواهی مذکور به هنگام پرینت از کاغذ سفید A4 استفاده شود).

 

 

آدرس کوتاه :