مشروح خبر یا مطلب:

اطلاعیه در خصوص دوره‌های دو وجهی و کهاد

اطلاعیه در خصوص دوره‌های دو وجهی و کهاد


لینک آشنایی با دوره‌های کهاد و مدل دو وجهی:

مدل دو وجهی دوره کارشناسی

دوره‌های کهاد در دانشگاه تهران‌‌‌‌‌‌

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :