مشروح خبر یا مطلب:

اصلاحیه فهرست درسی گروه مدیریت دولتی

اصلاحیه فهرست درسی گروه مدیریت دولتی


برنامه درسی در گروه مدیریت دولتی در حال بررسی و بازنگری است.

اصلاحیه متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد

 

آدرس کوتاه :