مشروح خبر یا مطلب:

آشنایی با مرکز مشاوره دانشگاه

آشنایی با مرکز مشاوره دانشگاه


همه ما به تجربه دریافته‌ایم که به تنهایی قادر به ساماندهی مسائل مختلف زندگی نیستیم. گاهی ممکن است به منظور حل مشکل، از راهنمایی خانواده، دوستان و اطرافیان بهره مند شویم، اما دریافت کمک تخصصی، کنترل بهتر مشکل را با احتمال خطای کمتر میسر می‌سازد؛ زیرا مشاور متخصص، دانش این کار را دارد و فردی رازدار و بیطرف است که صرفاً قصد کمک رسانی دارد.

برای دریافت بروشور آشنایی با مرکز مشاوره دانشگاه اینجا را کلیک کنید.

آدرس کوتاه :