مشروح خبر یا مطلب:

اسدپور- سیدحسن

اسدپور- سیدحسن


{name=name, data=سیدحسن, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  اسدپور
 نام:  سیدحسن
 سمت:  بازنشسته
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117622
 ایمیل:  
 اتاق:  ساختمان اداری- زیر زمین
آدرس کوتاه :