مشروح خبر یا مطلب:

ارشد- MBA: عوامل رفتاری اثرگذار بر انتخاب نوع قرارداد در زنجیره تأمین به روش تحقیق آزمایشی

ارشد- MBA: عوامل رفتاری اثرگذار بر انتخاب نوع قرارداد در زنجیره تأمین به روش تحقیق آزمایشی


 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان رساله/پایان نامه

عوامل رفتاری اثرگذار بر انتخاب نوع قرارداد در زنجیره تأمین به روش تحقیق آزمایشی

 

نام دانشجو

محمد مهرگو

مقطع تحصیلی

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی

MBA

استاد راهنمای اول

سرکار خانم دکتر هندیجانی

استاد مشاور اول

جناب آقای دکتر شاه حسینی

استاد داور اول

جناب آقای دکتر نظری

استاد داور دوم

جناب آقای دکتر عموزاد

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

سه شنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

07/12/1397

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

ساعت 10 صبح

مکان (ساختمان و کلاس)

ساختمان امام رضا کلاس 301

چکیده رساله/پایان‌نامه

رفتار تامین کنندگان در انتخاب قراردادها که نشان دهنده دانش و تجربه سازمان یافته شرکت ها می باشد، ممکن است پیامدهای مطلوب یا نامطلوبی را در عملکرد زنجیره تامین داشته باشد. قراردادهای به اشتراک گذاری ریسک شامل قرارداد بازخرید و قرارداد تقسیم درآمد در زنجیره تامین برای کاهش ریسک های مرتبط با بی ثباتی تقاضا می باشند. در واقع کاهش ریسک یکی از عوامل مهم در انتخاب نوع قرارداد است. تقسیم ریسک از طرف تامین کننده و خریدار برای کل شبکه زنجیره تامین سودمند است. در نتیجه ایجاد بسترهای مناسب در سازمانها و آگاهی اشخاص تصمیم گیر درسطح مدیریت کلان شرکتها به منظور حرکت به سمت این نوع قراردادها از اهمیت بالایی برخوردار است. رویکرد افراد معمولا تمایل به پایین آوردن ریسک در سازمان خود می باشد و از پذیرش قراردادهای با ریسک اجتناب می کنند . در زمینه هایی که به اقتضای کسب و کار ریسک در زنجیره تامین وجود دارد، پذیرش ریسک از طرف تمام اعضای زنجیره نتیجه بهتر و زیان کمتری برای کل زنجیره تامین در پی دارد. اما هنگام تصمیم گیری عواملی باعث می شوند که تامین کنندگان از پذیرش ریسک سر باز میزنند. هدف از این تحقیق بررسی رفتار تامین کنندگان در انتخاب نوع قرارداد بر اساس تئوری چشم انداز و ویژگی زیان گریزی جهت بهینه سازی قراردادهای کسب و کار  می باشد. روش تحقیق از نوع آزمایشگاهی و به لحاظ ماهیت هدف، کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان دانشگاه تهران در نظر گرفته شده‌اند و انتخاب نمونه بر حسب افراد در دسترس خواهد بود و تحقیق به صورت شبه آزمایشی انجام می‌گیرد.

 

آدرس کوتاه :